ALV

Algemene Ledenvergadering Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV

Zaterdag 20 maart 2021 om 15.00 uur online via Zoom


15.00 uur: Start Algemene Ledenvergadering online via het programma Zoom

Rond 16.00 uur: Einde ALV en start verrassing met een mystery guest!
Rond 16.30 uur: Einde Zoom-vergadering


Vanwege Corona kunnen wij dit jaar onze ALV niet buitenshuis houden. Wij denken dat we de leden een goed alternatief kunnen bieden door de ALV via het online programma Zoom te houden. Dat betekent dat ieder lid vanuit huis via zijn of haar computer, tablet of telefoon aan de ALV kan deelnemen.


Vorig jaar hadden wij onze ALV bij Brouwerij De Leckere gepland, maar helaas heeft dat niet kunnen plaatsvinden. Ook dit jaar lukt het jammer genoeg niet om met zijn allen in Utrecht bij elkaar te komen bij Brouwerij De Leckere.


Toch hebben we er iets op gevonden: we hebben een manier bedacht waarop we toch dichtbij dat ‘leckers’ kunnen zijn en waarop we ook nog iets meer over ze te weten kunnen komen. Wat dat precies is, gaan we nu niet verklappen. Je merkt het vanzelf als je je opgeeft voor het online bijwonen van onze ALV. Wat we wel kunnen verklappen, is dat er aansluitend aan de ALV een mystery guest onze Zoom-vergadering zal bijwonen. Hoe en wat… geef je op en je zult het ervaren!


Ben je geïnteresseerd in het online bijwonen van deze speciale ALV van de BAV? Geef je dan via onderstaand formulier op. Je ontvangt eind februari per e-mail persoonlijk de uitnodiging om aan de ALV via Zoom deel te nemen. 


Agenda


1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen ALV 31 oktober 2020

5. Jaarverslag 2020

6. Verslag penningmeester 2020

7. Verslag kascontrolecommissie 2020

8. Benoeming kascontrolecommissie 2021

9. Ledenadministratie

10. Begroting 2021

11.. Bestuursverkiezing (Arthur Wennekes en Jeroen Cuppen zijn aftreedbaar en stellen zich herkiesbaar)

12. Toekomst van de vereniging

13. Rondvraag

14. Sluiting


De notulen van de ALV van 31 oktober 2020 en het jaarverslag 2020 zijn op te vragen bij de secretaris via secretaris@bav.nl.